Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:17
Belki de çok fazla
iyimser olmaya baþlýyorum.

1:00:20
Birkaç gün sonra
onu baþka bir maça davet ettim.

1:00:24
Gelmek istemedi.
1:00:28
Onun sonunda Johnny'i
unutmak isteyeceðini düþünmüþtüm.

1:00:32
Nasýl yanýlmýþ olabilirim?
Ele geçirdiði kiþi bendim.

1:00:39
Maçtan sonra stadta kaldým.
1:00:42
Stadyum ýþýklarý söndüðünde.
Görünmeyeceðini farkettim.

1:00:46
Kalbim kýrýlmýþtý.
Hiç umut yoktu

1:00:57
'Aþk acýtýr' derler...
1:01:00
...ama bende bu biraz farklýdýr.
1:01:10
Garip bir þey olur.
Saçým renk deðiþtirir.

1:01:12
Týpký ilk kez aþýk olduðumdaki gibi.
1:01:13
Geçmiþte ne kadar sorumsuz
olduðumu da farkettim.

1:01:17
Geçmiþte yaptýðým þekilde
baþkalarýnýn dükkanlarýný...

1:01:21
...gasp etmemeliydim.
1:01:23
Her dükkanýn
kendine ait bir duygusu vardýr.

1:01:27
Bunu farketmem beni gülümsetti
ve hayatýmý deðiþtirmek üzere...

1:01:30
...beni harekete geçirdi.
1:01:46
Hoþgeldin.
1:01:49
Bir kiþilik.
1:01:52
Bir daha geldiðinde
yeni bir menü hazýrlayacaðýz.

1:01:56
Seni tutuyor muyum?

Önceki.
sonraki.