Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:01:00
...ama bende bu biraz farklýdýr.
1:01:10
Garip bir þey olur.
Saçým renk deðiþtirir.

1:01:12
Týpký ilk kez aþýk olduðumdaki gibi.
1:01:13
Geçmiþte ne kadar sorumsuz
olduðumu da farkettim.

1:01:17
Geçmiþte yaptýðým þekilde
baþkalarýnýn dükkanlarýný...

1:01:21
...gasp etmemeliydim.
1:01:23
Her dükkanýn
kendine ait bir duygusu vardýr.

1:01:27
Bunu farketmem beni gülümsetti
ve hayatýmý deðiþtirmek üzere...

1:01:30
...beni harekete geçirdi.
1:01:46
Hoþgeldin.
1:01:49
Bir kiþilik.
1:01:52
Bir daha geldiðinde
yeni bir menü hazýrlayacaðýz.

1:01:56
Seni tutuyor muyum?
1:02:00
Bir bardak al kendine. Bana katýl.
1:02:13
Ýþ nasýl gidiyor?
1:02:28
Bunun gibi bir yer açmak
ne kadara patlar?

1:02:47
O selam.
Ýþle mi ilgileniyorsun?

1:02:54
Sadece böyle bir yer için
ne kadar lazým merak ettim.

1:02:57
En azýndan bir milyon.
1:02:59
Çantanýn içinden çýkanlarla yaþadýðýn sürece...

Önceki.
sonraki.