Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:03:03
...kendine ait bir dükkana ihtiyacýn olmayacak.
1:03:07
Ýþler deðiþti.
1:03:09
Gelecek için plan yapmalýyým.
1:03:12
O gece güzel bir konuþma oldu.
1:03:15
Yeni bir yer açmam için...
1:03:18
...bana yardým etmeyi bile teklif etti.
1:03:23
- Baþka bira ister misin?
- Neden olmasýn?

1:03:44
Gerçekte ne edersin sen?
1:04:01
Bardan bir süre uzak kalmýþtým.
1:04:04
Þu þarkýyý duymaya dayanamýyordum.
1:04:08
Ama bazý þeyler vardýr ki
onlardan kaçamazsýnýz.

1:04:12
Bu yüzden o geceden sonra
bir daha geri dönmedim.

1:04:16
Mutlu yýllar sana
1:04:50
Mutlu yýllar sana
1:04:54
Mutlu yýllar sana
1:04:59
Mutlu yýllar, Mutlu yýllar

Önceki.
sonraki.