Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:01
Bardan bir süre uzak kalmýþtým.
1:04:04
Þu þarkýyý duymaya dayanamýyordum.
1:04:08
Ama bazý þeyler vardýr ki
onlardan kaçamazsýnýz.

1:04:12
Bu yüzden o geceden sonra
bir daha geri dönmedim.

1:04:16
Mutlu yýllar sana
1:04:50
Mutlu yýllar sana
1:04:54
Mutlu yýllar sana
1:04:59
Mutlu yýllar, Mutlu yýllar
1:05:03
Mutlu yýllar sana
1:05:11
- Tamam mý?
- Güzel.

1:05:48
Nasýlsýn?
1:05:52
Baba iyi. Merak edilecek bir þey yok.
1:05:58
Doðum gününün yaklaþtýðýný biliyorum.

Önceki.
sonraki.