Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:01
Ve ben onun mutlu olduðunu biliyorum.
1:11:06
Hay aksi þeytan...
1:11:31
Biriyle uzun süre çalýþtýðýnýzda...
1:11:34
...garip bir etkiyle ona baðlanýrsýnýz.
1:11:37
Bu güzel kokuyu tanýyorum...
1:11:41
...ama onu baþka bir kadýn üzerinde
koklamaya alýþkýn deðilim.

1:11:51
Bu bana tam uyuyor.
1:11:54
Kokusu biraz azalmýþ.
1:12:02
Her zaman parfümlerin daha aðýr
kokularý olmasý gerektiðini düþünmüþümdür.

1:12:06
Bu parfümü bu öðleden sonra
diðer kadýnýn üzerinde de koklamýþtým.

1:12:11
Seni görmek istiyor.
1:12:13
Görüþmeyi ayarladým.
1:12:17
Gidecek misin?
1:12:23
Bence gitmeli ve
þu iþleri halletmelisin.

1:12:30
Belki de bu o kadar da iyi bir fikir deðildir.
1:12:39
Herneyse, gidersin diye düþünmüþtüm.
1:12:43
Bu senin için.

Önceki.
sonraki.