Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:12:02
Her zaman parfümlerin daha aðýr
kokularý olmasý gerektiðini düþünmüþümdür.

1:12:06
Bu parfümü bu öðleden sonra
diðer kadýnýn üzerinde de koklamýþtým.

1:12:11
Seni görmek istiyor.
1:12:13
Görüþmeyi ayarladým.
1:12:17
Gidecek misin?
1:12:23
Bence gitmeli ve
þu iþleri halletmelisin.

1:12:30
Belki de bu o kadar da iyi bir fikir deðildir.
1:12:39
Herneyse, gidersin diye düþünmüþtüm.
1:12:43
Bu senin için.
1:13:38
Bir paket...
1:13:41
...cips istiyorum.
1:13:43
Kýrmýzýdan deðil, sarý olandan.

Önceki.
sonraki.