Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:13:38
Bir paket...
1:13:41
...cips istiyorum.
1:13:43
Kýrmýzýdan deðil, sarý olandan.
1:14:23
Sanki senelerdir orada
birlikte oturuyorlar.

1:14:26
Ne hakkýnda konuþtuklarýný merk ediyorum?
1:14:28
Bu arada yaðmur
bardaktan boþanýrcasýna yaðýyor.

1:14:32
Çok þiddetli yaðýyor,
eve tek baþýma nasý döneceðim?

1:14:52
Ve tam bir yaðmurluða ihitiyacým olduðu anda...
1:14:55
...yanýbaþýmda beliriyor.

Önceki.
sonraki.