Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:14:23
Sanki senelerdir orada
birlikte oturuyorlar.

1:14:26
Ne hakkýnda konuþtuklarýný merk ediyorum?
1:14:28
Bu arada yaðmur
bardaktan boþanýrcasýna yaðýyor.

1:14:32
Çok þiddetli yaðýyor,
eve tek baþýma nasý döneceðim?

1:14:52
Ve tam bir yaðmurluða ihitiyacým olduðu anda...
1:14:55
...yanýbaþýmda beliriyor.
1:15:01
Yaðmur hiç durmasýn...
1:15:04
...istiyorum.
1:15:10
Ýçeri gelmiyorum.
1:15:13
Peki neden eve kadar benimle yürümüyorsun?
1:15:20
Sana eþlik etmeme izin verebilirsin
1:15:23
Ben zaten bunu yapacaktým.
1:15:26
KOmik olmaya mý çalýþýyorsun?
1:15:29
Oh, kahretsin
sadece defolup git, tamam mý?

1:15:37
Bir anlaþmaya varmýþtýk.
1:15:39
Ben anlaþmaya falan varmadým.
1:15:41
Sen onu görmek için ýsrar ettin, beni deðil
Ne istiyorsun þimdi benden?

1:15:47
Benim aptal olduðumu mu sanýyorsun?
Oh, kaybol.

1:15:54
Sen bir hilebaz ve yalancýsýn.

Önceki.
sonraki.