Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:15:01
Yaðmur hiç durmasýn...
1:15:04
...istiyorum.
1:15:10
Ýçeri gelmiyorum.
1:15:13
Peki neden eve kadar benimle yürümüyorsun?
1:15:20
Sana eþlik etmeme izin verebilirsin
1:15:23
Ben zaten bunu yapacaktým.
1:15:26
KOmik olmaya mý çalýþýyorsun?
1:15:29
Oh, kahretsin
sadece defolup git, tamam mý?

1:15:37
Bir anlaþmaya varmýþtýk.
1:15:39
Ben anlaþmaya falan varmadým.
1:15:41
Sen onu görmek için ýsrar ettin, beni deðil
Ne istiyorsun þimdi benden?

1:15:47
Benim aptal olduðumu mu sanýyorsun?
Oh, kaybol.

1:15:54
Sen bir hilebaz ve yalancýsýn.
1:16:01
Bana elini ver...
1:16:10
Neden?
1:16:13
Ýzimi býraktým, tamam mý?
1:16:16
Yüzümü unutabilirsin, ama
ýsýrýðýmý hiç unutmayacaksýn

1:16:23
Gerçi yüzümdeki leke sayesinde...
1:16:26
...kolayca farkedilebilirim.
1:16:30
Eðer bir gün yüzünde lekesi
olan bir kadýnlar karþýlaþýrsan...

1:16:35
...o ben oalbilirim.
1:16:41
Bunu hatýrlayacak mýsýn?
1:16:47
Evet.

Önceki.
sonraki.