Duo luo tian shi
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:17:16
Onu hatýrlayacak mýydým?
1:17:20
Aslýnda, bu önemli deðil.
1:17:22
Ben onun için yaþam yolculuðunda
bir vahaydým.

1:17:27
Umarým sonunda varacaðý duraða gelcek...
1:17:30
...ve ruh partnerini bulacak.
1:17:33
Hepimizin bir partnere ihtiyacý vardýr.
1:17:37
Ben benimkini ne zaman bulacaðým?
1:17:47
Hala ortak mýyýz?
1:18:08
Bu sorusunda nasýl cevap vereceðimi bilemiyorum.
1:18:13
Ortaklýk kavramýna yeni bir açýdan bakmaya baþladým.
1:18:18
Bir iþ ortaðý olarak,
o kusursuz biri...

1:18:20
...ama hayat partneri olarak deðil.
1:18:27
Ýþ iliþkimize son vereceðim.
1:18:43
Bana son bir iyilik yap, olur mu?
1:18:53
Neden kabul ettiðimi bilmiyorum.
1:18:56
Muhtemelen son bir iyilik olduðu içindir.

Önceki.
sonraki.