Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:02
- Pan Palomino je pøipraven?
- Neztrácejte koncentraci.

:38:04
Zùstaòte na scénì.
:38:07
- Wando, klapka.
- Klid. Zvuk.

:38:09
- Jede.
- Kamera.

:38:12
- Kamera jede.
- Scéna 6 potøetí.

:38:15
Tak, prolamujeme pøehradu.
A... akce.

:38:19
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:38:23
Obdivovala?
:38:25
To zní... trochu... pracovnì.
:38:29
Tak tedy milovala.
Jak zní tohle?

:38:33
Jako lichocení.
:38:36
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala.

:38:40
Tak proè jsi mi to neøekla?
:38:42
Pracovali jsme spolu.
Nechtìla jsem to pokazit.

:38:46
Nicku, víš... tohle...
:38:49
- Jsem úplnì otoèená.
- V èem je problém?

:38:52
- Promiò, mùžeme zastavit?
- Stop. Støih.

:38:55
Zatracenì!
:38:57
- Bylo to dobrý.
- Já vím.

:39:00
Promiò, ale cítím se opravdu trapnì...
:39:03
...když se celá takhle otáèím.
:39:06
Víš, Chade, myslím, že
to nebyl dobrý nápad.

:39:10
Zkusíme to s pùvodními kulisami.
:39:12
Cože? Na co tolik zmìn?
:39:15
Pùvodní signál byl na "pracovnì".
:39:19
Dìkuju.
Mockrát dìkuju.

:39:21
Rovnou na jednièku.
Wando, klapka.

:39:23
Pøipravit.
Klid. Zvuk.

:39:26
Nicku, poèkej ještì.
Mùžu na chvilku?

:39:28
- Je všechno v poøádku?
- Jistì, Nicole. Dìlᚠsi legraci?

:39:32
Zastav to, Wando.
:39:44
Jaký je signál?
:39:53
Hmm. Tady nìkdo tak krásnì voní.

náhled.
hledat.