Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:02
- Opravdu?
- Trochu.

:46:04
Jéžiš.
:46:09
Mᚠpravdu.
:46:14
Dobrá poznámka. Díky, kámo.
:46:15
Jsme pøipraveni, Nicku.
Wolfe, chceš to zkusit naneèisto?

:46:18
Budeme to toèit pøímo.
:46:20
El lobo!
:46:23
- Wando, klapka.
- Klid.

:46:25
- Zvuk.
- Jede.

:46:27
- Kamera. - Kamera jede.
- Scéna 6 poètvrté.

:46:31
Jsme pøipraveni?
A... akce.

:46:35
Vždycky jsem tì tajnì obdivovala.
:46:38
Obdivovala? To zní
trochu pracovnì.

:46:41
Tak tedy milovala.
Jak zní tohle?

:46:44
Jako lichocení.
:46:47
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala.

:46:51
Tak proè jsi mi to neøekla?
:46:54
Pracovali jsme spolu.
Nechtìla jsem to pokazit. Bože!

:47:00
- Stop. Støih.
- Promiò, Nicku.

:47:02
Promiò. Nevím, proè jsem to udìlala.
Je mi to líto.

:47:06
Nicku, mùžu na slovíèko?
:47:10
Co je?
:47:13
Moment, Wando.
Zùstaòte na místech.

:47:15
Krátká pauzièka.
Zùstaòte na místech.

:47:18
Hned budeme pokraèovat.
:47:20
Promiò, Ellen.
Byla jsi trochu skrèená.

:47:23
Dobøe, zkusím se víc narovnat.
:47:26
Mùžu si to poslechnout?
:47:28
Jistì.
:47:31
Pøetoèím to.
:47:36
Miluji tì od první chvíle,
co jsem tì potkala...

:47:38
Chade, tak o co jde?
:47:41
Já s tou ženskou nemùžu hrát!
:47:43
Vím, že je to tvá kamarádka,
ale jako hereèka stojí za hovno!

:47:46
Dávám jí všechno! Vidìl jsi,
co jsem jí celou dobu dìlal s vlasy?

:47:50
- To bylo skvìlé.
- Na to jsem pøišel sám!
Myslel jsem, že jí to pomùže!

:47:54
Díky.
:47:56
- Ona je jak døevo!
- Poèkej ještì.

:47:58
Jdu pryè! Proè jsi ji jenom obsazoval?
V tom filmu s Gerem byla otøesná!


náhled.
hledat.