Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:00:00
Hele, Wolfe, pojï sem.
1:00:05
Vím, že teï není ta nejlepší chvíle
ti to øíkat, ale...

1:00:10
- ...nᚠvztah nikam nevede.
- Co tím chceš øíct?

1:00:15
Neber si to prosím osobnì, Wolfe,
protože mi na tobì záleží. Opravdu.

1:00:20
Ale už mám ten pocit delší dobu...
1:00:23
...a myslím, že bude opravdu
nejlepší to skonèit.

1:00:28
Ano?
1:00:31
- Ano.
- Myslím, že to bude lepší.

1:00:34
- Já taky.
- Tak dobøe.

1:00:37
Takže zùstaneme pøáteli?
1:00:40
Jo. Vždy spolu budeme pracovat...
1:00:43
...tak bychom na sebe
nemìli být oškliví.

1:00:46
Ne, to ne.
1:00:49
Obejmi mì.
1:00:54
Jsi opravdu jedineènej chlap, Wolfe.
1:00:57
Díky.
1:01:06
Chtìla bych, aby sem pøišli...
1:01:08
...Ellen, Nick a pan Tito.
1:01:11
Všichni dávejte pozor.
Budeme zkoušet scénu 6.

1:01:15
Chci tady absolutní klid.
Režisér pracuje s herci.

1:01:19
Poslouchejte. Bude to vypadat takto:
1:01:22
Zaèneme zábìrem na celou scénu
s Ellen, která stojí nehybnì uprostøed.

1:01:26
- Ano? Sleduješ mì, Wolfe?
- Jo.

1:01:29
- Co se ti stalo s okem?
- Nic. Je trochu podráždìné.

1:01:32
- Vidíš dobøe?
- Jasnì, že vidím dobøe!

1:01:34
Dobrá. Ellen nehybnì stojí
a kouø zaèíná stoupat.

1:01:39
- A tvá první vìta?
- Mám takový hlad.

1:01:42
Dobøe. To je signál pro vás, Tito.
1:01:44
Pak vstoupíte vy
a jednou ji obejdete.

1:01:47
To jablko budete držet tak,
aby na nìj nedosáhla.

1:01:50
Upøenì se na ni dívate.
Upøenìji.

1:01:53
Tady se zastavíte
Mùžete tu udìlat znaèku?

1:01:56
Pak se stativ pøiblíží
do støední vzdálenosti.


náhled.
hledat.