Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:09:00
Jak to mám vìdìt?
Sedí šest metrù ode mì.

1:09:04
Ano, to bude
zatracenì velký problém...

1:09:07
...protože nemám lidi,
kteøí by...

1:09:10
Èekala pøed Nickovým bytem,
když jsem jel pro sešit.

1:09:13
Øíkala, že ho hledá, tak jsem
si myslel, že bych ji mìl pøivézt.

1:09:16
Ty šaty ti sluší.
1:09:18
- Jak ses sem dostala?
- Jela jsem autobusem.

1:09:20
- Pøímo do tvého bytu.
- Jak ses dostala ze svého pokoje?

1:09:23
No, prostì jsem prošla dveømi.
1:09:26
- To nebylo zamèeno?
- Ale ano, bylo zamèeno!

1:09:29
Prostì jsem pøes nì prošla.
1:09:31
Nìco jsem se nauèila, Nicku.
1:09:34
Umím procházet skoro pøes všechno.
Jako bych byla vzduch.

1:09:37
Mami, s tím musíš pøestat.
Myslím to vážnì, ano?

1:09:41
Zlobím se na tebe.
Mohla ses ztratit nebo si ublížit.

1:09:45
Ale chtìla jsem tì vidìt, Nicku.
Chybíš mi.

1:09:49
Mami, taky mi chybíš,
ale teï na to není vhodná doba.

1:09:58
Nicku, poslali auto.
Za pár hodin tady budou.

1:10:01
- Ani nevìdí, že je pryè.
- Jéžiši, to se mi nechce vìøit.

1:10:05
Promiò, Nicku.
1:10:07
Kdybych vìdìla, že se chystá svatba,
tak bych si vzala klobouk.

1:10:12
Ho, ho, ho.
1:10:16
Ha, ha, ha.
1:10:25
Tady na tu modrou židli.
1:10:27
Jenom si tu sedni. Vidíš?
1:10:31
- To je ten èlovíèek z gymnastiky?
- Ššš.

1:10:33
Ne, mami! No tak...
1:10:35
Musíš být zticha, ano?
Naprosto zticha.

1:10:37
Dobøe.
1:10:40
Tak, kde jsme to skonèili?
Jak to jde? Co dýmostroj?

1:10:43
Zdechl. Obvolala jsem všechny
studia ve mìstì.

1:10:46
- Tady žádné není, ale v Los Angeles...
- Dobøe. Nech toho!

1:10:49
- Natoèíme to bez kouøe.
- Ale je to scéna o snu, Nicku.

1:10:52
Já vím, Wando.
Poøád tu máme Tita.

1:10:55
V poøádku?
Musíme se s tím prostì poprat.

1:10:57
Ano, Wolfe?
1:10:59
- Jo.
- Dobøe. Tak jedeme.


náhled.
hledat.