Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:25:02
Kde je pan Swann?
:25:03
Ve své pracovnì.
:25:05
Nìco ho trápí?
:25:21
Nazdar, Sluníèko.
:25:28
Tak ti budu øíkat.
:25:33
Špatná show?
:25:39
Jako obvykle.
:25:40
Plno.
:25:43
Potlesk vestoje.
:25:44
Øíkám, že je to magie.
:25:46
Vìøí ti.
:25:48
Jo.
:25:54
Pamatuješ na Quaida?
:25:58
Jistì.
:26:03
Myslím, že ho zabili.
:26:08
Ach Bože.
:26:11
Zrovna jsem ho vidìl.
:26:22
Dnes veèer pøedvedu novou iluzi.
:26:25
Nìco speciálního.
Chci aby jsi byla u toho.

:26:32
Samozøejmì.
:26:35
Chceš abych zjistila,
co je s Quaidem?

:26:38
- Myslím jako pohøeb...
- Ne.

:26:44
Ne, nepøiblížím se k nìmu.

náhled.
hledat.