Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:29:02
Tìžko ho pøehlídnout.
:29:04
Jednou jsem ho vidìl
ve Vegas.

:29:06
- Jste hráè?
- Ne.

:29:11
Je to kus kouzelníka.
:29:13
Nikdy mu takhle neøíkejte.
:29:15
Je to iluzionista.
:29:17
Jakej je v tom rozdíl?
:29:22
Iluze...
:29:24
jsou podvod.
:29:28
Kouzelníci vše dìlají doopravdy.
:29:32
Kde je ta kytka?
:29:45
Jsou tady pohøbený nìjaký filmový hvìzdy?
:29:48
Nejspíš...
:29:49
Není to tu špatný.
Je tu teplo, hodnì palem.

:29:52
Myslím, že mrtvým
je to jedno.

:29:55
Urèitì?
:29:58
- Jste vìøící?
- Oh, ano.

:30:00
Svýho èasu jsem zkusil všechno.
:30:03
Katolíky, Hinduisty, Moonisty,...
:30:07
Nemùžete mít tolik spasitelù...
:30:14
Kdo je to?
:30:16
Swannova žena.
:30:26
Chci aby jste mi pomohl
s mým manželem.

:30:29
Má nìjaké problémy...nìco do èinìní
s mužem, jehož jste vidìl zavraždìného.

:30:35
Myslím, že Philip vìøí všem
tìm vìcem s taroty.

:30:39
A vy ne?
:30:42
Myslím, že budoucnost
si dìláme sami.

:30:46
Tak v èem je problém?
:30:48
Pøesnì nevím.
:30:51
Philip nerad mluví
o minulosti.

:30:53
Proè ne?
:30:59
Je tajnùstkáøský.

náhled.
hledat.