Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:00
Svýho èasu jsem zkusil všechno.
:30:03
Katolíky, Hinduisty, Moonisty,...
:30:07
Nemùžete mít tolik spasitelù...
:30:14
Kdo je to?
:30:16
Swannova žena.
:30:26
Chci aby jste mi pomohl
s mým manželem.

:30:29
Má nìjaké problémy...nìco do èinìní
s mužem, jehož jste vidìl zavraždìného.

:30:35
Myslím, že Philip vìøí všem
tìm vìcem s taroty.

:30:39
A vy ne?
:30:42
Myslím, že budoucnost
si dìláme sami.

:30:46
Tak v èem je problém?
:30:48
Pøesnì nevím.
:30:51
Philip nerad mluví
o minulosti.

:30:53
Proè ne?
:30:59
Je tajnùstkáøský.
:31:03
A vy se ho na nic neptáte?
:31:07
Není to mezi námi, jak
mezi vìtšinou ostatních.

:31:10
Ale zøejmì vám na nìm
poøád záleží.

:31:13
Kdyby ne, tak se
tady teï nebavíme.

:31:18
Swann je jeden z nejpozoruhodnìjších lidí na svìtì...
:31:23
Nevìøíte mi?
:31:26
Je to iluzionista.
To není zrovna mozková chirurgie.

:31:30
Promiòte, ptala jste se.
:31:35
Ne, máte pravdu.
:31:39
Mohl by být nìèím víc.
:31:41
Možná mnohem víc.
:31:44
Ale nìkdy se lidé ztratí.
I ti dobøí.

:31:47
- Pøíliš penìz, pøíliš slávy.
- Kde se mám zapsat?

:31:54
Vezmete tu práci,
pane D'Amoure?

:31:57
- Harry.
- Harry.


náhled.
hledat.