Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:03
A vy se ho na nic neptáte?
:31:07
Není to mezi námi, jak
mezi vìtšinou ostatních.

:31:10
Ale zøejmì vám na nìm
poøád záleží.

:31:13
Kdyby ne, tak se
tady teï nebavíme.

:31:18
Swann je jeden z nejpozoruhodnìjších lidí na svìtì...
:31:23
Nevìøíte mi?
:31:26
Je to iluzionista.
To není zrovna mozková chirurgie.

:31:30
Promiòte, ptala jste se.
:31:35
Ne, máte pravdu.
:31:39
Mohl by být nìèím víc.
:31:41
Možná mnohem víc.
:31:44
Ale nìkdy se lidé ztratí.
I ti dobøí.

:31:47
- Pøíliš penìz, pøíliš slávy.
- Kde se mám zapsat?

:31:54
Vezmete tu práci,
pane D'Amoure?

:31:57
- Harry.
- Harry.

:32:00
Kdy mám zaèít?
:32:03
Pojïte se mnou na pøedstavení.
:32:05
Je to jeho poslední výstup
v L.A., dnes veèer.

:32:09
Chci aby jste ho vidìl s publikem.
Lidé ho milují.

:32:14
A vy?
:32:16
Nevzala jsem si ho z lásky,
pane D'Amoure.

:32:20
- Tak veèer?
- Jasnì.

:32:24
Dobøe.

náhled.
hledat.