Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:00
Kdy mám zaèít?
:32:03
Pojïte se mnou na pøedstavení.
:32:05
Je to jeho poslední výstup
v L.A., dnes veèer.

:32:09
Chci aby jste ho vidìl s publikem.
Lidé ho milují.

:32:14
A vy?
:32:16
Nevzala jsem si ho z lásky,
pane D'Amoure.

:32:20
- Tak veèer?
- Jasnì.

:32:24
Dobøe.
:33:15
Promiòte.
:33:19
Omlouvám se.
:33:24
- Jsem ráda, že jste pøišel.
- Dìláte si srandu?

:33:26
Tohle si nenechám ujít.
:33:29
Do pùlnoci musím vrátit
smoking.

:33:34
Valentine!
:33:39
Tady jsem.
:33:42
Ten chlap s Dorotheou...
To je on?

:33:55
- Zkontroluj, jestli je pøipraven.
- Pøipraven?

:33:58
Ano.

náhled.
hledat.