Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:00
Je to víc, než jen zábava.
:46:02
Otvíráme lidskou mysl.
:46:05
Pøinášíme zpìt zázraky do
jejich mizerných malých životù.

:46:10
Ale jsou to falešné zázraky.
:46:12
Houdini vìøil, že mìl
duchovní prùvodce.

:46:14
Vìøil byste tomu?
:46:16
Já myslím, že...
:46:17
jdeme úzkou cestou...
:46:20
mezi...
:46:22
Nebem a peklem?
:46:23
Božstvím a podvodem.
:46:27
A proto jsou nìkdy...
:46:29
zázraky opravdové.
:46:31
Ne. Vždycky je to podvod.
:46:33
Svatí, mesiáši,...
byli to jen iluzionisté.

:46:37
Zvládnete jít po vodì?
:46:39
Zopakuji jakýkoliv zázrak,
co byl kdy proveden...

:46:43
...s malou pøípravou.
:46:46
I nìkterý ze Swannových?
:46:50
- Ty nestály za nic.
- Vážnì?

:46:52
To je sranda.
Slyšel jsem, že byl jeden z nejlepších.

:46:55
Když byl tak dobrej,
tak proè je teï mrtvej?

:47:00
To povìzte vy mnì.
:47:04
Napadlo mì, že byste
mohl mít nìjakou teorii.

:47:07
Tìch mám hodnì.
:47:08
Rád bych jednu z nich slyšel.
:47:13
Už neøeknu ani slovo.
:47:15
Wildere, ty blázne.
:47:17
Je to novináø.
:47:19
Ne, nejsem novináø.
Jen jsem se chtìl dovìdìt nìco o Swannovi.

:47:23
Byl divnej.
:47:25
Všechno co kdy udìlal bylo pošpinìné.
:47:27
- Èím?
- Zlem!

:47:29
Byl zlo.
:47:34
Jdeš?
:47:39
Nemluvte s tímhle chlapem,
pokud chcete zùstat v mé spoleènosti.

:47:43
Skvìlý pøízvuk.
To je Brooklynský?

:47:45
Neser mì, jasný?

náhled.
hledat.