Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:47:00
To povìzte vy mnì.
:47:04
Napadlo mì, že byste
mohl mít nìjakou teorii.

:47:07
Tìch mám hodnì.
:47:08
Rád bych jednu z nich slyšel.
:47:13
Už neøeknu ani slovo.
:47:15
Wildere, ty blázne.
:47:17
Je to novináø.
:47:19
Ne, nejsem novináø.
Jen jsem se chtìl dovìdìt nìco o Swannovi.

:47:23
Byl divnej.
:47:25
Všechno co kdy udìlal bylo pošpinìné.
:47:27
- Èím?
- Zlem!

:47:29
Byl zlo.
:47:34
Jdeš?
:47:39
Nemluvte s tímhle chlapem,
pokud chcete zùstat v mé spoleènosti.

:47:43
Skvìlý pøízvuk.
To je Brooklynský?

:47:45
Neser mì, jasný?
:48:03
Harry.
:48:25
Musím být opatrný.
:48:27
- Jestli mì s vámi Vinovich uvidí...
- Co chceš, Billy?

:48:31
Zaslechl jsem jméno.
:48:34
Nìkdo, o kom se mluví
šeptem.

:48:36
Kdo?
:48:38
Nix.
:48:42
Je mrtvý, ale myslím, že
možná uèil Swanna.

:48:46
Kdo o nìm mluví?
:48:48
Vinovich.
:48:50
Ale u nìj jste si
to posral.

:48:56
Tohle je na mì.
:48:58
Hodnì štìstí.

náhled.
hledat.