Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:53:00
Co tady dìláte?
:53:02
Hledám vás.
:53:04
- Zkoušel jsem to v hotelu.
- Tak proè jste pøišel sem?

:53:07
Jste detektiv a nemáte
žádné vodítko.

:53:10
Kam jinam byste šel?
:53:13
Co kdybyste to zhasl?
:53:16
Povím to struènì.
:53:19
Tady je 30,000.
:53:23
Za co?
:53:24
Za cestu domù.
:53:26
Vy jste mì nenajal. To ona. Pokud bude chtít, abych
pøestal, chci to slyšet od ní.

:53:30
- Nechce vás vidìt.
- Ne?

:53:33
- Tady umírají lidé.
- Ano.

:53:36
Je to strašná tragédie.
:53:39
To je všechno, co k tomu øeknete?
:53:42
Že je to kurva strašná tragédie?
:53:45
- Chci vìdìt proè.
- Proè lidé umírají?

:53:52
Vzdejte to, D'Amoure.
Jeïte domù.

:53:58
Nepokoušejte se jít za ní, D'Amoure.
:54:00
Nechte ji na pokoji.
:54:02
Zamknìte pak, jo?
:54:06
Jennifer mìla za celou dobu
jedinou návštìvu.

:54:09
- Pana Quaida?
- Správnì.

:54:12
- Je mrtvý, že ano?
- Jo.

:54:15
Slyšel jsem to ve zprávách.
:54:17
Jennifer to neví...
:54:18
a popravdì, tohle není nejlepší doba
na to jí to øíct.

:54:21
Nic jí neøeknu.
:54:24
Je tu ètyøi roky
a vedla si dobøe.

:54:29
Poslední dobou je to s
ní ale špatné.

:54:32
- V èem je problém?
- Nerozeznává realitu.

:54:36
- A ostatní ano?
- Oh, ano.

:54:38
Musíme vìdìt, co je skuteèné a co ne.
To nás drží pohromadì.

:54:43
Co Jennifer myslí, že
je pravda?

:54:45
Myslí si, že si pro ni
pøichází ïábel.

:54:51
Známe se?
:54:55
Zapomínám.
:54:59
Znáte to, dávají mi prášky...

náhled.
hledat.