Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:54:00
Nechte ji na pokoji.
:54:02
Zamknìte pak, jo?
:54:06
Jennifer mìla za celou dobu
jedinou návštìvu.

:54:09
- Pana Quaida?
- Správnì.

:54:12
- Je mrtvý, že ano?
- Jo.

:54:15
Slyšel jsem to ve zprávách.
:54:17
Jennifer to neví...
:54:18
a popravdì, tohle není nejlepší doba
na to jí to øíct.

:54:21
Nic jí neøeknu.
:54:24
Je tu ètyøi roky
a vedla si dobøe.

:54:29
Poslední dobou je to s
ní ale špatné.

:54:32
- V èem je problém?
- Nerozeznává realitu.

:54:36
- A ostatní ano?
- Oh, ano.

:54:38
Musíme vìdìt, co je skuteèné a co ne.
To nás drží pohromadì.

:54:43
Co Jennifer myslí, že
je pravda?

:54:45
Myslí si, že si pro ni
pøichází ïábel.

:54:51
Známe se?
:54:55
Zapomínám.
:54:59
Znáte to, dávají mi prášky...
:55:03
A...
:55:05
Zapomínám vìci.
:55:07
Já mezi nì nepatøím.
:55:11
Pøišel jsem se jen zeptat, jestli si nepamatujete
èlovìka jménem Butterfield.

:55:19
Možná...já.....ne...
:55:25
To je v poøádku.
A co Philip Swann?

:55:32
Znám Swanna.
:55:36
Je to zasranej lháø.
:55:38
Proè?
:55:39
Øíkal, že ví, jak
nás ochránit.

:55:42
Ale nevìdìl nic.
:55:46
Tvrdil, že je po všem...
:55:48
Po èem?
:55:53
Nechci na to myslet.
:55:55
Když na to budu myslet,...
:55:57
uslyší mì.
:55:59
Najde mì.

náhled.
hledat.