Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:05:04
Dnes odpoledne skoèila pod auto...
1:05:11
Proè mi neøekneš pravdu?
1:05:20
Nix vedl nìco jako
sektu, že jo?

1:05:23
Nìco jako Charlie Manson?
1:05:26
Myslím, že to bylo nìco víc.
1:05:30
Byl opravdový, že ano?
1:05:32
Swann øíkal, že umìl opravdové vìci.
1:05:35
Jako tøeba?
1:05:36
Levitovat,
žonglovat s ohnìm...

1:05:40
a umìl se dostat
lidem do hlavy tak,...

1:05:43
že vidìli vìci.
1:05:45
- Strašlivé vìci.
- Jaké vìci?

1:05:47
Já nevím.
1:05:49
- A nauèil nìco z toho Swanna?
- Ano, nìco.

1:05:53
Pak tedy, Swann
nepøedvádìl iluze.

1:05:57
Èaroval.
1:05:59
Ano.
1:06:00
Co? Myslela sis, že by
to mìl užít radìji na léèení rakoviny,...

1:06:04
namísto vydìlávání milionù?
1:06:08
- Už jsem ti to øíkala.
- Jasnì, já vím. Pøíliš slávy.

1:06:11
Dost na to, aby ovlivnil nìèí
mysl, vèetnì té tvé.

1:06:14
Bìž do prdele.
1:06:15
To tys øíkala, žes s ním
nebyla z lásky.

1:06:17
To ne.
1:06:19
Tak proè?
1:06:22
Co se tady sakra dìlo?
1:06:27
- Byla jsem mu vdìèná.
- Za co?

1:06:30
Dlužila jsem mu vše, co
jsem mìla.

1:06:40
A on mì miloval.
1:06:43
Vždycky to tak sice nevypadalo,
ale cítil to.

1:06:46
Myslel si, že Nix
se vrací, že jo?

1:06:53
Že jo?
1:06:58
Nemùžu ti pomoct,
dokud se mnou nebudeš mluvit!


náhled.
hledat.