Lord of Illusions
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:16:02
Nemìl´s mì sledovat.
1:16:05
Jak to dìláš?
1:16:07
Budu tì muset
zabít.

1:16:09
To bych neøekl.
1:16:11
Potøebuješ mì živýho.
1:16:13
Proè? Abys mohl píchat s
ženou, kterou miluji?

1:16:16
Když ji tak miluješ, proè´s ji
udìlal vdovou?

1:16:35
Takový plýtvání.
1:16:37
Umíš vìci, o kterých se vìtšinì lidí
jen zdá.

1:16:41
A dìláš, že jsou to jen triky.
1:16:44
Díky iluzionustùm
Las Vegas pøežívá.

1:16:48
Kouzelníky upalují.
1:16:50
Nebo vraždí, jako Nixe.
1:16:52
On si to zasloužil.
1:16:55
Možná byl jinýho názoru.
1:16:58
Možná se zrovna prokopává z té díry,
kam´s ho pohøbil.

1:17:01
Kvùli tomu se
schováváš?

1:17:04
Udìlal jsem to kvùli Dorothee.
1:17:07
Jo?
1:17:10
Teï, když jsem mrtvý,
ona je ze hry.

1:17:14
- Takže Nix ji nebude hledat.
- Zradil jsem ho.

1:17:19
Ale ona ho zastøelila. Kdybych byl Nix, to
by mì trochu sralo.

1:17:23
Nevím, co víc dìlat.
1:17:25
Pomoz mi.
1:17:29
Hele...
1:17:34
jestli vstal Nix z mrtvých,...
1:17:37
pak je nìco jako bùh...
1:17:39
a najde tì, a
se schovᚠkdekoliv, sakra.

1:17:43
Ale jestli je jenom
další umìlý mesiáš,...

1:17:47
pak mùžeš zinscenovat nejvìtší
comeback všech dob.


náhled.
hledat.