Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:02
Karým ve ben Margaritalarýmýzý
yatta içeceðiz.

:07:12
Sevgili Babacýðým, bugün birinci
sýnýfta ilk günümdü.

:07:16
Hiç sevmedim. Yarýn tekrar
gitmek istemiyorum.

:07:20
Scotty Dalton denen çocuðun siyah
diþleri var ve bana isimler takýyor.

:07:24
Annem okula gitmem gerektiðini söylüyor.
Ona beni zorlamamasýný söyle.

:07:28
Sevgili Casey, umarým bu satýrlarý
okuduðunda halen okuluna devam
ediyorsundur.

:07:32
Okul çok önemli.
Annen haklý.

:07:37
Þimdi Scotty Dalton için
endiþelenme.

:07:40
Bazen öyle insanlarla karþýla-
þabilirsin, ama seni alaþaðý
etmelerine izin verme.

:07:47
Sevgili Babacýðým, eve
gelecek misin??

:07:52
Sevgili Casey, Tabiki eve
geleceðim.

:07:55
Birazcýk zaman alacak, ve birlikte
yapmayý özlediðimiz herþeyi
yapacaðýz...

:07:58
Emin olabilirsin.
:08:00
Sevgili Hummingbird, fine china'yý
ayarla, limonatayý soðut...

:08:04
yaþlý meþe aðacýný sarý kurdale
ile süsle...

:08:07
çünkü bu çocuk eve dönüyor,
sonsuza dek.

:08:10
Umarým Casey veya senin için bir
hayal kýrýklýðý yaratmam.

:08:15
Sevgiler, Cameron.
:08:18
"Babam 14 Temmuzda eve
dönüyor.

:08:21
Benim doðumgünüm 14 Temmuz.
:08:24
Babamý ilk defa 14 Temmuz'da
göreceðim"

:08:28
Seni görmek için sabýrsýzlanýyorum,
tatlým. Bu duyduðun en hoþ þey
deðil mi?

:08:32
Evet, dostum.
:08:35
Hey, þimdi,
Nedir bu?

:08:38
Kýzýmýn doðum gününde karþýsýna
hediyesiz çýkamam, çýkabilir miyim?

:08:42
Evet, ama bu bir oyuncak tavþan.
:08:44
Demek istediðim, hoþuna
gidecek, deðil mi? Yani, ne?

:08:47
Bir diþ macunu veya
kantinden alýnmýþ iki paket sigara.

:08:50
- Ýþte tam bir hediye.
- Bunu senin doðumgününde
hatýrlayacaðým.

:08:55
Evet, bunu yap, adamým.

Önceki.
sonraki.