Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:00
Sevgili Hummingbird, fine china'yý
ayarla, limonatayý soðut...

:08:04
yaþlý meþe aðacýný sarý kurdale
ile süsle...

:08:07
çünkü bu çocuk eve dönüyor,
sonsuza dek.

:08:10
Umarým Casey veya senin için bir
hayal kýrýklýðý yaratmam.

:08:15
Sevgiler, Cameron.
:08:18
"Babam 14 Temmuzda eve
dönüyor.

:08:21
Benim doðumgünüm 14 Temmuz.
:08:24
Babamý ilk defa 14 Temmuz'da
göreceðim"

:08:28
Seni görmek için sabýrsýzlanýyorum,
tatlým. Bu duyduðun en hoþ þey
deðil mi?

:08:32
Evet, dostum.
:08:35
Hey, þimdi,
Nedir bu?

:08:38
Kýzýmýn doðum gününde karþýsýna
hediyesiz çýkamam, çýkabilir miyim?

:08:42
Evet, ama bu bir oyuncak tavþan.
:08:44
Demek istediðim, hoþuna
gidecek, deðil mi? Yani, ne?

:08:47
Bir diþ macunu veya
kantinden alýnmýþ iki paket sigara.

:08:50
- Ýþte tam bir hediye.
- Bunu senin doðumgününde
hatýrlayacaðým.

:08:55
Evet, bunu yap, adamým.
:09:02
"Amerika Birleþik Devletleri Þartlý
Tahliye Komisyonu tarafýndan...

:09:05
Cameron Poe'nun þartlý tahliyesi
uygun görülmüþtür."

:09:09
Hastir, daha önce adýmýn
yazýldýðýdýðý böyle birþey
görmüþtüm.

:09:20
-Birgün seninde günün gelecek,Baby-O.
-Bunun için tasalanmaya deðmez.

:09:24
Evet, ama gideceðin yeni hapishanede
senin kýçýný kim kollayacak?

:09:28
Onun sahibi Tanrý.
Neden bahsettiðimi biliyorsun?

:09:33
Eve gidiyorum oðlum!
:09:35
Bekle, bütün salyalarýný
saçma, tamam mý? Uzak dur.

:09:39
Dýþarý çýkýn.
:09:44
Güle güle.
Ýyi geceler.

:09:55
Amerikan Polis Örgütünün
yýllýk dosyalarý...

:09:58
tüm ülkede 155,000 mahkum...

Önceki.
sonraki.