Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:01
transferler, duruþmalar, saðlýk
muayeneleri.

:10:04
Bildiðiniz gibi, Bugünkü uçuþ
çok özel.

:10:08
Sistemin en yeni süper kuruluþu
Alabama'nýn...

:10:11
Feltham Hapisanesinin
nüfusunu arttýracaðýz.

:10:14
Burasý beterin beteri
olan bir yer.

:10:17
Þimdi, bu adamlarýn çoðu yaþýyor,
bazýlarý ölüm kuyruðunda.

:10:21
Hepside katýksýz vahþi hayvanlar.
:10:27
- Hey, lady!
- Lady Walt Disney'in bir karakteri.

:10:30
Adým Bishop.
Sizin için Gardiyan Bishop.

:10:33
Hmm, uçaða binmeden önce iðnemi
olmam gerekiyor Gardiyan Bishop.

:10:36
- Senin adýn ne?
- Odell. Dün gece son iðnemi
yapmadýlar.

:10:41
Tamam, sen þeker hastasýsýn? insülinin
uçakta. Havalanýnca iðneni yapacaðýz.

:10:46
- Cameron Poe.
- Evet, efendim.

:10:48
Biliyorsun iþlemlerin bitene
kadar...

:10:50
gözetimimiz altýndasýn,
anladýn mý?

:10:52
Evet, efendim. Zamanýnda evde olana
kadar, aynen devam.

:10:55
- O gün kýzýmýn doðumgünü.
- Tebrikler.

:10:58
Doðmasýna 3 ay kala içeri girdim.
Beni hiç görmedi.

:11:02
- Peki neden?
- Sevgiye muhtaç katiller ve...

:11:04
çöreklerle donatýlmýþ bir
görüþ odasýnda...

:11:08
beni farkedemezdi.
:11:11
- Hiçbir yolu yoktu.
- burada sadece yürür, konuþur
ve ýslah olursun.

:11:18
Gelin etkili üç kelimemizi
tekrarlayalým:

:11:23
Saðlam, dürüst ve tetikte olmak.
:11:27
Þimdi, doðru çalýþmaya.
:11:29
Carson þehrinde 6 kiþiyi indireceðiz,
geri kalaný Feltham'a götüreceðiz.

:11:31
Ýyi. Þimdi gidip DEA çocuklarýyla
anlaþalým.

:11:38
- Bu adamý tanýyor musun?
- O zevki tatmadým.

:11:39
O iþin bir parçasý,
hemde gerçek bir parça.

:11:43
Duncan, seni gördüðüme sevindim.
Gerçekten güzel kýz.

:11:46
Güzel mi? Güneþin doðuþu güzeldir.
Yeni doðan bebekler güzeldir.

:11:49
Anasýný, bu gerçekten görülmeye
deðer!

:11:51
Duncan, bu Vince Larkin.
Kargoya göz kulak oluyor.

:11:54
Vince,
Duncan Malloy, DEA.

:11:57
Tanýþtýðýmýza sevindim. Eminim
çok iyi zaman geçireceðiz.


Önceki.
sonraki.