Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:16
- Hey, Willie.
- Çocuklar!
- Nasýl gidiyor?
- Ne var ne yok þef?

:12:19
- Birbirinizi tanýyor musunuz?
- Vince Larkin.
- Sims, DEA.Memnun oldum, Larkin.

:12:22
Adamýmýzýn dosyasý,Francisco
Cindino, Eduardo'nun oðlu...

:12:24
Kolombiya'nýn en iyi uyuþturucu
tüccarý.

:12:25
Bu ünlülerin uçuþu olacak.
:12:28
Bu çocuk aile iþlerinde
potansiyel bir bilgi kaynaðý.

:12:31
- Onbirbuçuk tamam?
- Evet.

:12:33
Þu adama bak.
Ýyi görünümlü, deðil mi?

:12:35
Onu aylarca sorguya çektik.
Hiç birþey söylemedi.

:12:37
Bu FBI onu almadan önceki son þansýmýz.
:12:39
O salaklarýn zafer kazanmalarý
için cesedimi çiðnemeleri lazým.

:12:41
Carson Þehri'nden Bay Cindino'yu alacaðýz.
:12:44
Alabama'ya indikten sonra, onu sorgulamak
için 2 saatimiz olacak.

:12:47
Sana yanýndaki koltuðu ayarladýk.
Kendisi...

:12:49
hýrsýz camiyasýnda çenebaz olarak
bilinir.

:12:50
Çenebaz mý?
Çenebazda ne sikim oluyor?

:12:52
Çenesi düþük, gereksiz konuþan,
Çok laf yapan. "Geveze"ye ne
dersin?

:12:56
Bakýn burada ne var?
:12:58
Yürüyen Sözlük, kendisine tahsis edilmiþ.
:13:01
- Silahýný aldýn mý?
- Evet.

:13:03
- Oha, ohaaa. Silah mý?
- Burada kurallarýmýz var baylar.

:13:06
- Bizimde var. Silah taþýrýz.
- Bu uçuþta kimse taþýyamaz.

:13:09
Uçaðýn göbeðinde küçük bir
silah deposu var.

:13:12
Kokpitte kapalý bir kutuda da
bir tabanca. Hepsi bu.

:13:14
Bunun yaný sýra, uçaðý bir
hapisane gibi koruruz.

:13:16
Bu peryodda uçakta silah yok.
:13:18
Bu adam o uçaða silahsýz binemez.
:13:21
O zaman uçaða binemez.
:13:26
Tamam, Willie, silahý ona ver.
:13:30
Silahý ona ver!.
:13:38
- Göz temasýndan kaçýn.
- Anlaþýldý.

:13:40
- Kapalý alanda olmak, kavga sebebidir.
- Larkin, anladým.

:13:44
Tamam.
:13:48
Foxtrot Charlie, Mahkumlarý
çýkartmaya hazýrýz.

:13:51
Transferinizi bekliyoruz.
:13:54
Dediðimiz gibi bugünkü uçuþumuz çok özel.
:13:57
- Bu William Bedford, namý diðer "Dallama Billy."
- Seri Katil olan mý?


Önceki.
sonraki.