Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:01
- Silahýný aldýn mý?
- Evet.

:13:03
- Oha, ohaaa. Silah mý?
- Burada kurallarýmýz var baylar.

:13:06
- Bizimde var. Silah taþýrýz.
- Bu uçuþta kimse taþýyamaz.

:13:09
Uçaðýn göbeðinde küçük bir
silah deposu var.

:13:12
Kokpitte kapalý bir kutuda da
bir tabanca. Hepsi bu.

:13:14
Bunun yaný sýra, uçaðý bir
hapisane gibi koruruz.

:13:16
Bu peryodda uçakta silah yok.
:13:18
Bu adam o uçaða silahsýz binemez.
:13:21
O zaman uçaða binemez.
:13:26
Tamam, Willie, silahý ona ver.
:13:30
Silahý ona ver!.
:13:38
- Göz temasýndan kaçýn.
- Anlaþýldý.

:13:40
- Kapalý alanda olmak, kavga sebebidir.
- Larkin, anladým.

:13:44
Tamam.
:13:48
Foxtrot Charlie, Mahkumlarý
çýkartmaya hazýrýz.

:13:51
Transferinizi bekliyoruz.
:13:54
Dediðimiz gibi bugünkü uçuþumuz çok özel.
:13:57
- Bu William Bedford, namý diðer "Dallama Billy."
- Seri Katil olan mý?

:14:00
Aynen. Karýsýný bir adamla yatakta yakaladý.
Kadýný terketti.

:14:03
Dört þehir ötede karýsýnýn ailesine gitti.
:14:06
Hepsini gebertti, tüm kardeþlerini,
hatta köpeðini bile.

:14:08
Arayýn.
:14:10
Bu fiyakalý
kardeþimiz kim?

:14:13
Nathan Jones, namý diðer "Elmas Köpek."
:14:15
Siyah gerillalarýn önceki lideri.
:14:18
Uluslararasý Soyguncular toplantýsýný
havaya uçurdu ve dedi ki...

:14:20
"Onlar beyazlarýn yarýþýnýn temel
eksilerini temsil ediyorlardý."

:14:24
Hapiste bir kitap yazdý, adý:
Elmas Bir Gözdeki Parýltý.

:14:28
New York Times þöyle yorumladý
"Siyah topluma uyanma çaðrýsý."

:14:30
Denzel ile bir film için konuþuyorlar.
:14:43
1 numaralý kapýyý kapatýn.
:14:47
Bu herif herþeyi yaptý. Adam kaçýrma...
:14:49
soygun, cinayet, kazýk atma.
:14:52
Foxtrot Charlie, çevre güvende.
Çýkartabilirsin.

:14:57
Onun adý Cyrus Grissom, diðer adý
"Virüs Cyrus."


Önceki.
sonraki.