Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:00
Aynen. Karýsýný bir adamla yatakta yakaladý.
Kadýný terketti.

:14:03
Dört þehir ötede karýsýnýn ailesine gitti.
:14:06
Hepsini gebertti, tüm kardeþlerini,
hatta köpeðini bile.

:14:08
Arayýn.
:14:10
Bu fiyakalý
kardeþimiz kim?

:14:13
Nathan Jones, namý diðer "Elmas Köpek."
:14:15
Siyah gerillalarýn önceki lideri.
:14:18
Uluslararasý Soyguncular toplantýsýný
havaya uçurdu ve dedi ki...

:14:20
"Onlar beyazlarýn yarýþýnýn temel
eksilerini temsil ediyorlardý."

:14:24
Hapiste bir kitap yazdý, adý:
Elmas Bir Gözdeki Parýltý.

:14:28
New York Times þöyle yorumladý
"Siyah topluma uyanma çaðrýsý."

:14:30
Denzel ile bir film için konuþuyorlar.
:14:43
1 numaralý kapýyý kapatýn.
:14:47
Bu herif herþeyi yaptý. Adam kaçýrma...
:14:49
soygun, cinayet, kazýk atma.
:14:52
Foxtrot Charlie, çevre güvende.
Çýkartabilirsin.

:14:57
Onun adý Cyrus Grissom, diðer adý
"Virüs Cyrus."

:15:01
39 yaþýnda, 25 yýlýný hapiste
harcadý.

:15:04
Ama içeride kendini geliþtirdi.
Ýki derece birden aldý, Juri
ödülü dahil.

:15:08
Bu arada 11 arkadaþýný öldürdü,
3 kez isyan çýkardý ve 2 defa kaçtý.

:15:13
Kanserden daha çok öldürdüðü
için övünmeyi sever.

:15:15
Tamam, tamamen açýn.
:15:17
Dilini çýkart.
:15:21
Cyrus manyaklar için bir poster çocuðu.
O sistemin gerçek bir ürünü.

:15:26
Bu ne anlama geliyor? Ne bu
herif, sosyologlarýn savunduðu gibi...

:15:30
bu hayvanlarýn geliþiminden
biz mi sorumluyuz?

:15:32
Hayýr, Ama bir kaç konuya deðinmek istiyorum
eðer daha iyi hissedeceksen.

:15:45
Þu yürüyen pipiye bakýn.
Oðlum, sen sýska bir zencisin.

:15:48
- Dangalak herif. Sýçiiim.
- Açýn.

:15:50
Adamým, birisi aðzýna sýçmýþ gibi kokuyor.
:15:53
Bana dedi ki, beni sevmiþ.
:15:55
- Gözümün önünden defol.
- Tamam, Tamam. Siktir.


Önceki.
sonraki.