Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:01
39 yaþýnda, 25 yýlýný hapiste
harcadý.

:15:04
Ama içeride kendini geliþtirdi.
Ýki derece birden aldý, Juri
ödülü dahil.

:15:08
Bu arada 11 arkadaþýný öldürdü,
3 kez isyan çýkardý ve 2 defa kaçtý.

:15:13
Kanserden daha çok öldürdüðü
için övünmeyi sever.

:15:15
Tamam, tamamen açýn.
:15:17
Dilini çýkart.
:15:21
Cyrus manyaklar için bir poster çocuðu.
O sistemin gerçek bir ürünü.

:15:26
Bu ne anlama geliyor? Ne bu
herif, sosyologlarýn savunduðu gibi...

:15:30
bu hayvanlarýn geliþiminden
biz mi sorumluyuz?

:15:32
Hayýr, Ama bir kaç konuya deðinmek istiyorum
eðer daha iyi hissedeceksen.

:15:45
Þu yürüyen pipiye bakýn.
Oðlum, sen sýska bir zencisin.

:15:48
- Dangalak herif. Sýçiiim.
- Açýn.

:15:50
Adamým, birisi aðzýna sýçmýþ gibi kokuyor.
:15:53
Bana dedi ki, beni sevmiþ.
:15:55
- Gözümün önünden defol.
- Tamam, Tamam. Siktir.

:16:02
- Hey, Larkin, Kim bu herif?
- O Cameron Poe.

:16:05
Þartlý tahliye edildi, evine dönüyor.
o hiçkimse.

:16:09
Tamam, Haydi iþ baþýna.
:16:11
Willie, uçakta senin kim olduðunu
bilen yok, gardiyanlar bile.

:16:17
- Gardiyan Bishop.
- Hey, Larkin.

:16:19
Söyle bana, Skip, Amerikan Polisi
gýcýklarý iþe almayý...

:16:21
aptal bir alýþkanlýk halinemi
getirdi?

:16:24
Larkin en iyilerinden bir tanesi.
:16:26
Yinede onun gýrtlaðýný botlarýmla
ezmek isterdim.

:16:32
Arayýn.
:16:34
Yüzünü bana dön.
:16:39
- Bu bokta ne?
- Benim kýzým.

:16:42
Ýsa'nýn anasýda olsa umrumda deðil.
:16:44
Bu uçakta þahsi eþya taþýmanýz yasak.
:16:46
Biliyorsun ki bunu geri vereceksin.
:16:48
Bana burada ne yapacaðýmý mý
anlatýyorsun, dingil?

:16:51
- Beni duydun.
- Hey, hey, hey.

:16:53
Haydi, bitirin artýk.
:16:58
Þu tarza bak. Paçavra gitmek
zorunda, muhallebi çocuðu.


Önceki.
sonraki.