Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
- Hey, Larkin, Kim bu herif?
- O Cameron Poe.

:16:05
Þartlý tahliye edildi, evine dönüyor.
o hiçkimse.

:16:09
Tamam, Haydi iþ baþýna.
:16:11
Willie, uçakta senin kim olduðunu
bilen yok, gardiyanlar bile.

:16:17
- Gardiyan Bishop.
- Hey, Larkin.

:16:19
Söyle bana, Skip, Amerikan Polisi
gýcýklarý iþe almayý...

:16:21
aptal bir alýþkanlýk halinemi
getirdi?

:16:24
Larkin en iyilerinden bir tanesi.
:16:26
Yinede onun gýrtlaðýný botlarýmla
ezmek isterdim.

:16:32
Arayýn.
:16:34
Yüzünü bana dön.
:16:39
- Bu bokta ne?
- Benim kýzým.

:16:42
Ýsa'nýn anasýda olsa umrumda deðil.
:16:44
Bu uçakta þahsi eþya taþýmanýz yasak.
:16:46
Biliyorsun ki bunu geri vereceksin.
:16:48
Bana burada ne yapacaðýmý mý
anlatýyorsun, dingil?

:16:51
- Beni duydun.
- Hey, hey, hey.

:16:53
Haydi, bitirin artýk.
:16:58
Þu tarza bak. Paçavra gitmek
zorunda, muhallebi çocuðu.

:17:04
- Buraya.
- Dikkat Dikkat, memurlar.

:17:07
- Son kontrol, tüm kapýlar.
- Özgürlüðün tatlý kuþu.

:17:11
Kalkýþ için son 3 dakika.
:17:13
Ne oluyor adamým?
Hassittir. Ne oluyor?

:17:17
Seni baþka biri sandým.
Pinball Parker.

:17:19
Silahlý soyguncu, kundakçý, uyuþturucu
baðýmlýsý. Henüz yeni yakalandým.

:17:24
Enayi.
:17:31
- Tamam, yüzünü bana dön.
- Bu tamam.

:17:34
Haydi.
:17:38
Açýn.
:17:47
Partiye geç kaldýnýz.
:17:49
- Tamam.
- Haydi gidelim, caným.

:17:57
Ne oluyor, oturan ayý?
:17:59
Nasýl?

Önceki.
sonraki.