Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:01
Bedeli ödenmiþ lanet bir tatil olacak.
:27:06
Bekleyin. Ödeme iþlemini kim yapacak?
:27:07
Ýþverenimiz, Francisco Cindino.
:27:13
Kimse kýmýldamasýn. Oh, hayýr. hayýr, hayýr,
hayýr, hayýr, hayýr, hayýr, Cyrus. hayýr.

:27:17
O boku buraya yolla hemen þimdi!
:27:19
- Kendinle birlikte hemen.
- Hemen þimdi!

:27:21
- Sakin ol, patron.
- Kapa çeneni.

:27:23
- Sende kimsin be?
- Ben DEA'denim. Ýþte ne bok olduðum.

:27:28
- þimdi söylüyordun?
- Çok akýllýca, Cyrus.

:27:31
Orospu gardiyana yaptýðým boklarmý
seni ortaya çýkardý?

:27:34
Sanýrým dediðimi tam olarak duyamadýn.
Ben DEA'denim. Ne bok olduðunu biliyor musun?

:27:37
- Bu uçaktaki en þerefsiz zencisin.
- Kapa çeneni.

:27:40
DEA demek? Burada ne iþin var? Size böyle
bedava ulaþým mý saðlýyorlar?

:27:43
Üzerime gelme, Cyrus. Yemin ederim
küçük kardeþinin beynini daðýtýrým.

:27:47
Bilirsin, kalkan olarak bir
insan seçersen...

:27:50
kafasý basmayan bir zenci piçini
tercih etme.

:27:52
- Hey!
- Kapa çeneni.

:27:54
- Vur onu.
- Sessiz ol, hayatým.

:27:57
- Sanýrým artýk durmalýsýn.
- Geri çekil, adamým.

:28:00
- Geri çekil!
- Sadece dur, tamammý? Birileri
gebermeden.

:28:03
- Geriye!
- Sorun yok, kovboy.

:28:06
- Geride kal.
- Kontrol edemeyeceðin bir durumun
içindesin. Doðru mu?

:28:09
Kontrol edemem mi?
Kontrol edemem mi?

:28:12
- Sen ölü bir adamsýn.
- Gebert þu boku!

:28:35
Adýn ne, mahkum?
:28:38
- Ben mi?
- Evet.

:28:41
- Poe.
- Ýyi iþ, Poe. Gerçekten iyi iþ.

:28:51
Ýyi gidiyor, oðlum.
:28:53
Sadece bu iþe yaramazýn hayatýný
kurtarmadýn...

:28:56
lanet Virüs Cyrus ile iyi arkadaþlar
edindin.


Önceki.
sonraki.