Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:02
Carson Þehrinde kaç kiþi inip
kaç kiþi binecek?

:26:07
- 6 kiþi inecek ve 10 kiþi binecek.
- Ýnecek olan 6 kiþiyi bulun.

:26:11
Bu kiþilerden üçünü biliyorum.
Þurada arkadalar.

:26:14
Ve diðer üçüde Benson, Carls ve Popovitch.
:26:17
- Neredeler?
- Ýyi bir soru, Cyrus. Ve cevabýný bulacaðým.

:26:21
Pilot ne olacaðýný bilmek istiyor.
:26:23
Planlandýðý gibi Carson Þehrine
inmesini söyle.

:26:26
Carson Þehrine mi? Aynasýzlarýn hepsi orada.
Aklýný mý kaçýrdýn?

:26:29
Son psikolojik deðerlendirmeme göre,
evet.

:26:33
Elmas Köpek, eðer istersen.
:26:37
Özgürmü olduðunu sanýyorsun?
Deðilsin. Þimdi iyi dinle.

:26:42
Sonraki durakta 40-50 kadar gardiyan
pompalýlarla bizi bekliyor.

:26:47
Þimdi size söylenileni yaparsanýz...
:26:50
geri kalan hayatýmýzda suçsuz sayýlacaðýmýz
bir ülkede tatilde oluruz.

:26:54
upuzun sahillerden, kokteyllerden...
:26:59
ve çýplak piliçlerden bahsediyorum.
:27:01
Bedeli ödenmiþ lanet bir tatil olacak.
:27:06
Bekleyin. Ödeme iþlemini kim yapacak?
:27:07
Ýþverenimiz, Francisco Cindino.
:27:13
Kimse kýmýldamasýn. Oh, hayýr. hayýr, hayýr,
hayýr, hayýr, hayýr, hayýr, Cyrus. hayýr.

:27:17
O boku buraya yolla hemen þimdi!
:27:19
- Kendinle birlikte hemen.
- Hemen þimdi!

:27:21
- Sakin ol, patron.
- Kapa çeneni.

:27:23
- Sende kimsin be?
- Ben DEA'denim. Ýþte ne bok olduðum.

:27:28
- þimdi söylüyordun?
- Çok akýllýca, Cyrus.

:27:31
Orospu gardiyana yaptýðým boklarmý
seni ortaya çýkardý?

:27:34
Sanýrým dediðimi tam olarak duyamadýn.
Ben DEA'denim. Ne bok olduðunu biliyor musun?

:27:37
- Bu uçaktaki en þerefsiz zencisin.
- Kapa çeneni.

:27:40
DEA demek? Burada ne iþin var? Size böyle
bedava ulaþým mý saðlýyorlar?

:27:43
Üzerime gelme, Cyrus. Yemin ederim
küçük kardeþinin beynini daðýtýrým.

:27:47
Bilirsin, kalkan olarak bir
insan seçersen...

:27:50
kafasý basmayan bir zenci piçini
tercih etme.

:27:52
- Hey!
- Kapa çeneni.

:27:54
- Vur onu.
- Sessiz ol, hayatým.

:27:57
- Sanýrým artýk durmalýsýn.
- Geri çekil, adamým.


Önceki.
sonraki.