Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:01
Kolumda senin içinde bir iz var.
:25:04
Hey, adamým. Haydi, ilaçlarýmý ver.
:25:05
Üzgünüm dostum.
Bu bok yolumu týkadý.

:25:08
- Tüm vücudunu kullanacaðým.
- Tamamdýr dostum. Haydi.

:25:11
Sorun yok adamým. Acele etmeyi kes.
:25:19
Evet.
:25:23
Hayýr, hayýr. Oh, hayýr!
Seni incitmemi saðla.

:25:30
- Ne yapýyorsun?
- Buna izin veremem.

:25:35
- Benim kim olduðumu biliyor musun?
- Günün çirkini.

:25:39
Bu þimdi burada olmamalý.
:25:42
- Ama oluyor.
- Hey!

:25:44
Sakin ol. O haklý.
Burada ve þimdi olmaz.

:25:47
- Uçuyor musun, Johnny?
- Hayýr.

:25:49
Þunu aklýndan çýkartma, o kýza baktýðýnda...
:25:51
eðer sikin pantolonundan fýrlarsa...
:25:53
sende bu uçaktan fýrlarsýn.
:26:02
Carson Þehrinde kaç kiþi inip
kaç kiþi binecek?

:26:07
- 6 kiþi inecek ve 10 kiþi binecek.
- Ýnecek olan 6 kiþiyi bulun.

:26:11
Bu kiþilerden üçünü biliyorum.
Þurada arkadalar.

:26:14
Ve diðer üçüde Benson, Carls ve Popovitch.
:26:17
- Neredeler?
- Ýyi bir soru, Cyrus. Ve cevabýný bulacaðým.

:26:21
Pilot ne olacaðýný bilmek istiyor.
:26:23
Planlandýðý gibi Carson Þehrine
inmesini söyle.

:26:26
Carson Þehrine mi? Aynasýzlarýn hepsi orada.
Aklýný mý kaçýrdýn?

:26:29
Son psikolojik deðerlendirmeme göre,
evet.

:26:33
Elmas Köpek, eðer istersen.
:26:37
Özgürmü olduðunu sanýyorsun?
Deðilsin. Þimdi iyi dinle.

:26:42
Sonraki durakta 40-50 kadar gardiyan
pompalýlarla bizi bekliyor.

:26:47
Þimdi size söylenileni yaparsanýz...
:26:50
geri kalan hayatýmýzda suçsuz sayýlacaðýmýz
bir ülkede tatilde oluruz.

:26:54
upuzun sahillerden, kokteyllerden...
:26:59
ve çýplak piliçlerden bahsediyorum.

Önceki.
sonraki.