Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:24:00
Carson Þehri.
:24:02
Hey! Hey!
:24:09
Bayanlar ve baylar,
kaptanýnýz konuþuyor.

:24:13
Uçaktaki tek silah bende.
:24:16
Con Air'e hoþgeldiniz.
:24:27
- ne oldu?
- Duyuyormusunuz, burasý Carson Þehri.

:24:29
Sakin ol, Vince. Küçük bir karýþýklýk olsa,
pilot alarm verir.

:24:32
Küçük bir karýþýklýk mý?
:24:34
Pilot daha yeni kontrolünü yaptý.
Herþey normal.

:24:35
Sinyal doðrulandý, iþte bebeðin burada.
:24:40
Lanet, bu domuz çok aðýr!
:24:42
Oops.
:24:49
Hastir.
:24:50
Çýkmana izin verirsek, çok iyi rol
yapacaksýn, deðil mi Billy?

:24:52
Muhtemelen hayýr.
:25:01
Kolumda senin içinde bir iz var.
:25:04
Hey, adamým. Haydi, ilaçlarýmý ver.
:25:05
Üzgünüm dostum.
Bu bok yolumu týkadý.

:25:08
- Tüm vücudunu kullanacaðým.
- Tamamdýr dostum. Haydi.

:25:11
Sorun yok adamým. Acele etmeyi kes.
:25:19
Evet.
:25:23
Hayýr, hayýr. Oh, hayýr!
Seni incitmemi saðla.

:25:30
- Ne yapýyorsun?
- Buna izin veremem.

:25:35
- Benim kim olduðumu biliyor musun?
- Günün çirkini.

:25:39
Bu þimdi burada olmamalý.
:25:42
- Ama oluyor.
- Hey!

:25:44
Sakin ol. O haklý.
Burada ve þimdi olmaz.

:25:47
- Uçuyor musun, Johnny?
- Hayýr.

:25:49
Þunu aklýndan çýkartma, o kýza baktýðýnda...
:25:51
eðer sikin pantolonundan fýrlarsa...
:25:53
sende bu uçaktan fýrlarsýn.

Önceki.
sonraki.