Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:23:02
Pinball, arkanda!
:23:06
Silahý al, Mack. Git ve neler
olduðuna bir bak.

:23:21
Git! Git!
:23:37
-Aman Tanrým.
-Herþeyin kontrol altýnda
olduðunu söyle.

:23:41
Söyle yoksa gebertirim.
:23:41
Benden baþka uçaðý uçuracak
kimse yok.

:23:44
Bunu daha önce hiç düþünmedim.
:23:48
Tamam, Ben hallederim. Rahat ol.
:23:50
Eðer birþey söylersen, sonraki
göreceðin kanatlar...

:23:54
çürüyen cesedinin üstünde výzýldayan
sineklerinki olur.

:24:00
Carson Þehri.
:24:02
Hey! Hey!
:24:09
Bayanlar ve baylar,
kaptanýnýz konuþuyor.

:24:13
Uçaktaki tek silah bende.
:24:16
Con Air'e hoþgeldiniz.
:24:27
- ne oldu?
- Duyuyormusunuz, burasý Carson Þehri.

:24:29
Sakin ol, Vince. Küçük bir karýþýklýk olsa,
pilot alarm verir.

:24:32
Küçük bir karýþýklýk mý?
:24:34
Pilot daha yeni kontrolünü yaptý.
Herþey normal.

:24:35
Sinyal doðrulandý, iþte bebeðin burada.
:24:40
Lanet, bu domuz çok aðýr!
:24:42
Oops.
:24:49
Hastir.
:24:50
Çýkmana izin verirsek, çok iyi rol
yapacaksýn, deðil mi Billy?

:24:52
Muhtemelen hayýr.

Önceki.
sonraki.