Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:00
Sadece buraya getirin, hemen þimdi.
:44:06
- Onu ne yapacaksýn?
- Bilmiyorum.

:44:08
Ama bu ulusal hazinenin tedavisi yok.
Çýkart onu.

:44:13
- emin misin?
- Yaptýðýn iþi sevdim.

:44:45
Güneydoðuya Arizona'ya doðru gidiyorlar.
:44:56
- Pinball beceremedi.
- Hayýr mý?

:45:00
Bu çok kötü. Pinball'ý sevmiþtim.
:45:04
- Ne istiyorsun?
- Planýn ne olduðunu bilmek istiyorum.

:45:07
neden önemsiyorsun?
:45:09
Bende en az senin kadar kaçmak
istiyorum. Hepimiz mahkumuz.

:45:13
Cyrus Grissom, duyuyor musun?
:45:15
Cyrus Grissom, beni duyuyor musun?
:45:17
Evet, duyuyorum. Kendini tanýt.
:45:20
Ben Amerika Birleþik Devletleri Polis þefi
Vince Larkin ve DEA'den Duncan Malloy.

:45:24
Oh, ajan Malloy. ortaðýn için çok üzüldüm.
:45:28
Hiçbirþey koca bir adamýn altýna
yapmasýný görmekten daha üzücü olamaz.

:45:31
Grissom, seni cacýkaðýzlý,
sikilmiþ hayvan!

:45:33
Sizi elime geçirdiðimde, elektrikli
sandalyeye ilk seni oturtacaðým.

:45:36
Hey, bu herife kýl oldum.
:45:38
Eðer tekrar konuþurþa,
bu görüþme biter.

:45:41
Tekrar konuþmak istemiyor. Konuþmasý
bitti. Binayý terketti. Tamam mý?

:45:45
Güzel, o halde senile konuþacaðým.
Ýþte kurallar.

:45:48
Ýlk olarak ben soracaðým, sonra sen soracaksýn.
:45:50
Tamam.
senin sorun ne?

:45:52
Carson Þehri'nde, adamlarýnýz
tepemize bindi. Nasýl?

:45:55
- Gardiyanlardan biri--
- Gardiyanlardan biri--

:45:58
Gardiyanlardan biri kalp krizi numarasý yaptý
ve bizde onu zaptetmek zorunda kaldýk.


Önceki.
sonraki.