Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:47:03
Yee-ha!
Aklýnda ne var, hillbilly?

:47:07
Ne düþünüyordum acaba?
:47:10
Oh, evet. Yee-ha.
Bu doðru.

:47:13
Sadece merak ediyordum, senin
gibi siyah bir savaþçýnýn...

:47:17
beyaz bir çocuktan emir almasýnýn
sebebi ne olabilir.

:47:20
-Bu sencede garip deðil mi?
-Bunun bir sonu var, beyaz dostum.

:47:24
Bir son.
Görebilirsin...

:47:26
gideceðimiz yere kadar evcil bir
zenci rolü yapabilirim.

:47:30
ve sonra, bu köpeðin günü baþlar.
:47:43
Peki tüm bunlar ne içindi?
:47:45
Hiç birþey için, birþekilde dünyadaki
bütün iðrenç ve üþütük...

:47:48
insanlarý bu uçaða doldurup...
:47:52
ve yine bir þekilde onlarý yönetip...
:47:56
iþin sonunda suratlarýnýn
ortasýna þaplatmak hariç.

:48:07
Selam, Garland.
:48:11
Bu Cameron Poe'nun dosyasý.
Eþi þimdi yolda, buraya geliyor.

:48:15
Amerikan askeri, çok iyi donatýlmýþ.
:48:17
Çocukken küçük bir karýþýklýða
sebep olmuþ, ama önemli deðil.

:48:19
Neden böyle olduðunu bana açýkla.
:48:21
1nci gerçek. Katiller, tecavüzcüler ve hýrsýzlarýn
dolu olduðu bir uçaðýmýz var...

:48:23
ve ayný yerde Cameron Poe var,
istem dýþý kasýtsýz adam öldürmüþ.

:48:26
Çete üyesi deðil. Þartlý tahliye
edilmiþ ve evine gidiyor.

:48:30
2nci gerçek. Poe'nun uçaktan ayrýlma þansý vardý.
:48:33
Bunu yapmadý. Neden?
:48:35
3ncü gerçek. Gardiyanýmýz, Falzon,
Cameron Poe adýndaki mahkumun...

:48:39
Sims'in ses kaydedicisini kendisinin
üzerine yerleþtirdiðini söyledi.

:48:41
Bunlar ilginç gerçekler. Bunun üzerindeki
hesaplarý yaparsan, uçakta bir yandaþýmýz
olduðunu anlarsýn.

:48:46
Yandaþ mý? Bu adam bir suçlu.
Bir katil.

:48:49
Dosyayý oku. Karýsýný korumak için
Sarhoþlarala kavgaya karýþmýþ ve bir
kiþiyi öldürmüþ.

:48:54
Ayný þey bizimde baþýmýza gelebilir.
:48:55
Ben o havyanlardan biri deðilim.
:48:57
Ne zaman hepsi birden
hayvan oldu?

:48:59
Uygarlýða ve kanunlara lanet
yaðdýrmayý býraktýklarýnda.


Önceki.
sonraki.