Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:02
Tamam mý?
:46:04
Görüyorum.
ve sýra senin sorunda?

:46:06
Benim uçaðýmla nereye gidiyorsun, Cyrus?
:46:09
- Disneyland'a gidiyorum.
- Yalan söylüyorsun, Cyrus.

:46:11
Sende, Vince.
Oh, hiçbirþey beni...

:46:16
uçaktaki ajanýn sidik torbasýný kaybetmesi...
:46:20
kadar üzemez.
:46:24
Lerner havaalaný, Poe. Biryerin ortasýnda.
Orasý bizim buluþma noktamýz.

:46:28
Yasalarýn 45 dakika uzaðýnda.
:46:31
þimdi biliyorsun.
:46:34
Dikkat, lütfen.
Uçuþ 475--

:46:36
- Ýlgilendiðiniz? Evet?
- Gerçekten tatlý görünüyorsun.

:46:46
- Bayan Poe?
- Benim.

:46:48
Benim adým Grant,
Amerikan Polis Birimi.

:46:51
Kocanýzýn uçuþuyla ilgili küçük
bir problem var.
Yardýmýnýza ihtiyacýmýz var.

:46:55
Bir jet bizi bekliyor.
:47:03
Yee-ha!
Aklýnda ne var, hillbilly?

:47:07
Ne düþünüyordum acaba?
:47:10
Oh, evet. Yee-ha.
Bu doðru.

:47:13
Sadece merak ediyordum, senin
gibi siyah bir savaþçýnýn...

:47:17
beyaz bir çocuktan emir almasýnýn
sebebi ne olabilir.

:47:20
-Bu sencede garip deðil mi?
-Bunun bir sonu var, beyaz dostum.

:47:24
Bir son.
Görebilirsin...

:47:26
gideceðimiz yere kadar evcil bir
zenci rolü yapabilirim.

:47:30
ve sonra, bu köpeðin günü baþlar.
:47:43
Peki tüm bunlar ne içindi?
:47:45
Hiç birþey için, birþekilde dünyadaki
bütün iðrenç ve üþütük...

:47:48
insanlarý bu uçaða doldurup...
:47:52
ve yine bir þekilde onlarý yönetip...
:47:56
iþin sonunda suratlarýnýn
ortasýna þaplatmak hariç.


Önceki.
sonraki.