Con Air
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:25:17
Piçler!
Hadi!

1:25:20
- Bu iþ bittiðinde,
sende, salak herif!
- Tamam.

1:25:31
Güle güle, Bob, güle güle.
1:25:41
Hadi kýzým!
1:25:42
Tatlý Alabama
1:25:45
Ýþte bu!
1:25:47
Göðün mavi olduðu yer
1:25:50
Mecazý tanýmla.
1:25:52
Uçak kazasýnda ölen bir grubun
þarkýsý eþliðinde...

1:25:54
birkaç moron uçakta dans ediyor.
1:26:06
Birmingham'da valiyi severler
1:26:11
Yapabileceðimiz herþeyi yaptýk
1:26:15
Watergate beni rahatsýz etmiyor
1:26:20
Vicdanýn rahatsýz ediyormu
Doðruyu söyle

1:26:25
Tatlý Alabama
1:26:31
Birisi Carson Þehrinde bizi
ele verdi.

1:26:35
Birisi onlara Lerner'da
buluþacaðýmýzý söyledi.

1:26:38
Birisi zavallý Billy Bedlam'ý öldürdü.
1:26:41
Bunlarýn hepsi raslantý mý? Belki.
1:26:46
Sonra birisi bu uçaðý
kalkmadan halatla baðladý.

1:26:50
þimdi soruyorum,
Neler oluyor?

1:26:54
Ve cevabý.
Aramýzda bir hain var.

1:26:59
Hain nasýl ortaya çýkar?

Önceki.
sonraki.