Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:01
abych ty fámy nechal dál bìžet.
:30:04
- Omluvte mì, pane Carvere.
- Ano?

:30:07
Tohle je nový bankéø, pan...
:30:10
Bond. James Bond.
:30:13
Další bankéø. Zdá se, že sbírám bankéøe.
:30:17
Pane Bonde, jak reaguje trh
na krizi?

:30:21
Mìny klesají.
Vaše akcie stoupají.

:30:24
Nemyslím, že bychom se už setkali.
:30:27
Elliot Carver.
:30:29
Wai Lin,
z tiskové agentury Nová Èína.

:30:33
Nevzpomínám si, že by vaše jméno
bylo na seznamu hostù.

:30:36
Nebylo. Vetøela jsem se sem.
:30:40
Proè má milá?
:30:41
Chtìla jsem vás potkat.
:30:44
Vynikající. Obdivuji ženy,
které se samy chopí iniciativy.

:30:49
Mohla byste pracovat
v mé Pekingské kanceláøi.

:30:52
Pane Cravere, vy ale nemáte
kanceláø v Pekingu.

:30:54
Zavolejte Eliota.
:31:05
Vždycky jsem byl zvìdavý
jak se budu cítit, až tì znovu uvidím.

:31:19
Teï to vím.
:31:21
Øekl jsem nìco špatnì?
:31:23
A co tøeba slova
"Hned se vrátím"

:31:27
Nìco mi do toho pøišlo.
:31:30
Vždycky do toho nìco pøijde.
:31:32
- A jak se máš, Paris?
- Teï už mnohem líp. Jsme vyrovnáni.

:31:37
Drink paní Carverová?
:31:38
Pan Bond si dá vodku
s martini. Protøepat, nemíchat.

:31:42
Paní Carverová si dá tequilu.
Poøádného panáka.

:31:45
Ne. Paní Carverová si dá sklenku
šampaòského pana Carvera.

:31:50
Posunula jsi se na vyšší
pøíèku, Paris.

:31:53
A ty jsi dnes bankéøem.
Vidìla jsem seznam hostù.

:31:56
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?


náhled.
hledat.