Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:31:05
Vždycky jsem byl zvìdavý
jak se budu cítit, až tì znovu uvidím.

:31:19
Teï to vím.
:31:21
Øekl jsem nìco špatnì?
:31:23
A co tøeba slova
"Hned se vrátím"

:31:27
Nìco mi do toho pøišlo.
:31:30
Vždycky do toho nìco pøijde.
:31:32
- A jak se máš, Paris?
- Teï už mnohem líp. Jsme vyrovnáni.

:31:37
Drink paní Carverová?
:31:38
Pan Bond si dá vodku
s martini. Protøepat, nemíchat.

:31:42
Paní Carverová si dá tequilu.
Poøádného panáka.

:31:45
Ne. Paní Carverová si dá sklenku
šampaòského pana Carvera.

:31:50
Posunula jsi se na vyšší
pøíèku, Paris.

:31:53
A ty jsi dnes bankéøem.
Vidìla jsem seznam hostù.

:31:56
Poøád ještì spíš se zbraní
pod polštáøem?

:32:11
- Na tebe.
- Ne. Na zbraò.

:32:20
Tak, je mi jasné, že
tohle není pøátelská návštìva.

:32:23
Tvùj manžel mùže mít v problémy.
:32:26
Pokud jdeš po nìm,
jsi to ty, kdo bude mít problémy.

:32:30
Je to on nebo nìkdo
v jeho organizaci.

:32:34
A ty jsi usoudil,
že mì z té špíny vytáhneš.

:32:37
Ne. To nebyl mùj plán.
:32:40
Dobøe. Už jsem uklidila svou postel.
:32:42
Už v ní nemùžeš dál spát.
:32:46
Á, tady jsi.
:32:50
Miláèku.
:32:54
Hledal jsem tì.
:32:57
Seznam se s Wai Lin,
agentura Nová Èína.


náhled.
hledat.