Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:37:01
Pøevahu nad svìtem.
:37:04
Úplnou, naprostou, totální
celosvìtovou pøevahu,

:37:08
ale ne nad vládami
nebo vírou nebo ideologií.

:37:12
Ale nad tyranií,
izolací a nad zpravodajstvím.

:37:17
Carverova sí
má schopnost dosáhnout...

:37:21
Pane Stampere!
:37:22
Ale nemám obavy,
:37:24
dnešní veèer vydám
svou Deklaraci zásad,

:37:28
slib lidstvu
této planety

:37:31
kterému tak pokornì sloužím.
:37:35
Slibuji pøinášet zpravodajství
bez strachu nebo nadržování.

:37:40
Slibuji, že budu silou
dobra na tomto svìtì.

:37:43
Bojující s bezprávím,
:37:45
potírající netoleranci,
válèící s nehumánností...

:37:48
Je èas...
:37:53
..na pøestávku ve vysílání.
:37:55
..to je cílem
Carverovo...

:37:58
Co se stalo?
:38:00
- Ztratili jsme napájení.
- Co?!

:38:09
Dámy a pánové,
zachovejte klid.

:38:11
Za pár minut
budeme pokraèovat.

:38:15
Vy nevíte? Jste vyhozena!

náhled.
hledat.