Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:38:00
- Ztratili jsme napájení.
- Co?!

:38:09
Dámy a pánové,
zachovejte klid.

:38:11
Za pár minut
budeme pokraèovat.

:38:15
Vy nevíte? Jste vyhozena!
:39:02
A v ponìkud
trapném tónu,

:39:05
byl mediální magnát Elliot Carver
dnes veèer odstøižen

:39:09
bìhem zahajovacího vysílání
jeho satelitní sítì.

:39:14
Promiòte Eliote, ale my jsme to neudìlali.
:39:18
ڞasný veèer, nebo ne?
:39:21
Nevšímej si tìch lidí.
Takové vìci se stávají.

:39:25
Ale ne mì. Ne mì!
:39:36
Když mi bylo 16, odešel jsem
pracovat do novin v Hong Kongu.

:39:41
Byl to bulvární plátek,
:39:43
ale šéfredaktor mi dal
jednu dùležitou lekci.

:39:47
Klíèem k velkému èlánku
není kdo nebo co nebo kdy...

:39:53
ale proè.
:39:56
Tvùj pøítel, pan Bond,
si dnes veèer vyrobil problém.


náhled.
hledat.