Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:02
A v ponìkud
trapném tónu,

:39:05
byl mediální magnát Elliot Carver
dnes veèer odstøižen

:39:09
bìhem zahajovacího vysílání
jeho satelitní sítì.

:39:14
Promiòte Eliote, ale my jsme to neudìlali.
:39:18
ڞasný veèer, nebo ne?
:39:21
Nevšímej si tìch lidí.
Takové vìci se stávají.

:39:25
Ale ne mì. Ne mì!
:39:36
Když mi bylo 16, odešel jsem
pracovat do novin v Hong Kongu.

:39:41
Byl to bulvární plátek,
:39:43
ale šéfredaktor mi dal
jednu dùležitou lekci.

:39:47
Klíèem k velkému èlánku
není kdo nebo co nebo kdy...

:39:53
ale proè.
:39:56
Tvùj pøítel, pan Bond,
si dnes veèer vyrobil problém.

:40:01
- Chci vìdìt proè.
- Už jsem ti øekla, že ho sotva znám.

:40:07
Sotva?
:40:34
Byl jsem zvìdavý,
:40:36
koho Carver mùže poslat.
:40:38
Jde po tobì.
:40:41
Dobøe. Víme na èí stranì stojíš.
:40:45
Uklidila jsi si svou postel.
:40:48
Stojím ve tvých dveøích.
:40:55
Tak se otoè a jdi domù.
:40:57
Øekni mu, že jsi ze mì
nic nedostala.


náhled.
hledat.