Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:13:01
- Promiòte, generál Chang èeká.
- Omluvte mì prosím.

:13:06
To, že jste se tu objevili mi trochu
:13:08
narušilo èasový plán.
:13:11
Nechám vás tu
s panem Stamperem a jeho hraèkami.

:13:13
Možná si je budete chtít prohlédnout.
:13:15
Pane, vrtulník.
:13:18
Pan Stamper je žákem
zesnulého doktora Kaufmana,

:13:22
který ho vyuèoval dávnému umìní
muèení podle èaker.

:13:27
- Byl pro mì nìco jako otec.
- Opravdu? Zajímavý vztah.

:13:31
Tìlo má sedm
èaker -

:13:34
energetických center -
napøíklad srdce nebo genitálie.

:13:37
Tyto nástroje
stimulují tyto orgány,

:13:40
k maximální bolesti
:13:43
ale pøitom udržují obì
co nejdéle naživu.

:13:46
Rekord doktora Kaufmana
byl 52 hodin.

:13:49
Doufám, že ho pøekonám.
:13:51
Sledování vašich televizních show
je muèení samo o sobì.

:13:55
Tenhle nechte nakonec.
:13:57
Až vyjmete srdce pana Bonda,
:14:00
bude mít dost èasu,
aby sledoval jak pøestane bít.

:14:41
Mùžeme použít ten plakát.
:14:47
- Snad nás udrží.
- Jdìte po nich!

:14:51
- Pøipraven?
- Jdeme!


náhled.
hledat.