Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:33:00
Tvoj muž môže ma problémy.
:33:02
Ak pôjdeš po òom,
ty budeš ma problémy.

:33:07
Je to buï on, alebo niekto
z jeho ¾udí.

:33:11
A ty si si myslel,
že ja ti nieèo poviem.

:33:14
Nie. To som nemal v úmysle.
:33:17
Dobre. Pretože ja už som si už ustlala.
:33:20
A ty v tej posteli nespíš.
:33:24
Tu ste.
:33:28
Miláèik.
:33:32
H¾adal som a.
:33:35
Zoznám sa, Wai Lin,
agentúra Nová Èína.

:33:38
- Teší ma, pani Carverová.
- Aj mòa.

:33:41
A toto je James Bond.
:33:44
Poznáte sa?
:33:46
Oh, sme starí priatelia.
:33:48
Chodil s mojou spolubývajúcou
v Zurichu.

:33:52
Myslel som, že zamestnám
Wai Lin ako hlásate¾ku.

:33:56
Urèite nebude príliš vzdorova.
:34:01
Ahem. Elliot, ja sa zaujímam o
vaše satelity,

:34:06
vaše postavenie.
:34:08
Slúžia iba k šíreniu
informácií, Mr Bond.

:34:11
Alebo dezinformácií.
:34:13
Išli by tak zmeni smerovania vlád,
:34:16
alebo ¾udí...alebo dokonca lode.
:34:21
To je ve¾mi zaujímavé, pán Bond.
:34:24
Máte bujnú predstavivos...
na bankéra.

:34:28
Mali by ste písa novely.
:34:31
Bože, nie.
to by som išiel na dno. Urèite.

:34:37
Pán Carver.
:34:40
Hmm? Ah.
:34:42
Je èas zaháji slávnos.
:34:45
Prepáète. Miláèku?
:34:52
Tak odkia¾ ho poznáš?
:34:55
Je to bankár.
Zoznámila som sa s ním v Zurichu.

:34:58
Si hrozná klamárka, drahá.

prev.
next.