Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:04
Pekin büromda çalýþabilirsin.
:30:06
Bay Carver, sizin Pekin'de büronuz yokki.
:30:09
Bana Elliot de.
:30:21
Seni tekrar görebilirsem
ne hissedeceðimi merak etmiþimdir hep.

:30:34
Þimdi biliyorum. Söylediðim birþey yüzünden mi?
:30:38
"Hemen döneceðim"e ne dersin?
:30:43
- Bir iþim çýktý.
- Zaten her zaman bir iþin çýkar.

:30:47
- Peki sen nasýlsýn, Paris?
- Þimdi daha iyiyim. Ödeþtik.

:30:51
Ýçecek birþeyler, Bayan Carver?
:30:52
Bay Bond'a bir vodka martini.
Sallanmýþ olsun, karýþtýrýlmýþ deðil.

:30:56
Bayan Carver'a da bir tekila.
sek, kadehte.

:31:00
Hayýr. Bayan Carver, Bay Carver'ýn þampanyasýndan bir bardak içecek.
:31:06
- Görüyorumki sýnýf atlamýþsýn.
- Ve bu gece sen de banker olmuþsun.

:31:09
Davetli listesini gördüm.
:31:12
Söylesene, hala yastýðýnýn altýnda
bir silahla mý uyuyorsun?

:31:27
- Sana.
- Hayýr. Silahýna.

:31:35
Sanýrým bu sosyal bir ziyaret deðil.
:31:38
Kocanýn baþý belada olabilir.
:31:40
"Havanýn Ýmparatoru"! Eðer onun peþine
takýlmayý düþünüyorsan, baþý belada olan sensin.

:31:45
Belkide, o olmasa bile organizasyonundan biridir.
:31:49
Anlýyorum. Ve sen de bilgi almak için
beni kullanabileceðini düþündün.

:31:52
Hayýr. Bu benim planým deðil.
:31:55
Güzel, çünkü sen ve Elliot arasýnda
seçim yapmam gerekirse; yataðýmý seçerim.

:31:59
Ve artýk sen orada yatmýyorsun.

Önceki.
sonraki.